SFŽP


Státní fond životního prostředí je ekonomickým nástrojem uskutečňování Státní politiky životního prostředí (dále jen SFŽP).
Obce nebo části obcí do 1000 obyvatel (ve smyslu platného znění Vyhl. č. 120/1979 Sb.) mohou podat na Státní fond životního prostředí (dále jen SFŽP) žádost o podporu v rámci „Programu rozvoje infrastruktury malých obcí“. Podpora se vztahuje zejména na následující opatření :

Podmínkou zařazení do programu jsou prokazatelné úspory energie, včetně navazujících úsporných opatření spojených s realizací akce, min. o 25%. Celková výše technicky dosažitelných úspor energie v návaznosti na realizaci opatření bude doložena v souladu se zák. č.406/2000 Sb., o hospodaření s energií.

Území o velikosti min. okresů nebo měst nad 30 000 obyvatel, s vyšší úrovní imisních koncentrací, mohou podat na SFŽP žádost o dotaci v rámci "Programu snižování emisní a imisní zátěže území", podprogram "Program na zpracování konceptů snižování emisí a imisí znečišťujících látek". Cílem programu je na území ČR zpracovat akční plány ochrany životního prostředí(dále jen ŽP) v oblasti ochrany ovzduší a usnadnit tak těmto územím přibližování k EU. Tyto koncepty budou vycházet z analýzy stavu ŽP a energetické infrastruktury, s vytvořením otevřeného modelového systému, který umožní dosáhnout požadované úrovně kvality ovzduší ve vztahu k požadavkům EU, a to s nejnižšími náklady, při současné optimalizaci zásobování energiemi. Součástí tohoto modelového systému bude i identifikace prioritních investičních projektů, rozhodujících k dosažení cílového stavu kvality ovzduší pro financování z existujících domácích a zahraničních zdrojů.

Program na zpracování konceptů snižování emisní a imisní zátěže území bude realizován prostřednictvím veřejných obchodních soutěží vyhlašovaných SFŽP ve spolupráci s příslušnými orgány, institucemi a obecně prospěšnými organizacemi. Požadavky SFŽP na cíle, obsah řešení a výstupy budou zájemcům poskytnuty na vyžádání na pracovištích SFŽP.

Obce a města, příspěvkové a rozpočtové organizace mohou na SFŽP podat žádost o podporu na realizaci opatření v rámci "Programu podpory sanací a rekultivací starých skládek". Cílem programu jsou sanace a rekultivace starých skládek komunálního odpadu (KO), zejména těch, které byly provozovány na základě zvláštních podmínek podle zrušeného §15 odst.1 písm.b) zákona č.238/1991 Sb.(ve znění zák.č.300/1995 Sb.), zpoplatněných podle zrušeného §2 zákona č.62/1992 Sb.(znění zák.č.41/1995 Sb.). Technické zabezpečení těchto skládek musí minimalizovat jejich rizikovost pro ŽP. Ve výjimečných případech mohou být likvidovány i černé skládky, zejména na území NP nebo CHKO.

Právnickým i fyzickým osobám oprávněným k podnikání v daném oboru (oblast odpadového hospodářství, … ), rozpočtovým a příspěvkovým organizacím, obcím a městům jsou určeny podpory na realizaci opatření v rámci "Programu na podporu využití a zneškodnění odpadů". Cílem programu je podpořit komplexnost řešení problematiky nakládání s odpady v regionu podporou technologických linek, které přispívají k podstatnému využití odpadů, a tím ke snížení celkové zátěže ŽP.

Typy žadatelů o podporu :

A: P: