Program Formica


Stav přirozených stanovišť lesních mravenců

Podle provedené inventarizace sekce Formica v letech 1994 – 1997 v CHKO Jizerské hory převažuje ve vrcholových a svahových partiích světlomilná myrmekofauna. Je to důsledkem velkoplošného odlesnění v 80. letech, kdy byla téměř 1/4 imisemi poškozených porostů zničena. Jsou oblasti, např. v některých vrcholových partiích, kde je klima příliš drsné a nevyhovující, vegetační doba je krátká. Proto se v Jizerských horách vyskytují stanoviště lesních mravenců F. polyctena a F. rufa jen v nižších polohách (zhruba 400-700 m n.m.). Často je najdeme i blízko lidských obydlí. Jednu z mála významných přirozených stanovišť mravenců F. polyctena nalezneme na hranici mezi lesy ve správě LČR, lesní správa Jablonec a Lesy města Liberec nad obcí Starý Harcov v porostu 416A, B, C. Je zde v současnosti 17 hnízd, z nichž část je chráněna kryty a druhým rokem posilována novými samičkami. Další lokality s jednotlivými hnízdy stejného druhu mravenců najdeme např. na Tanvaldském Špičáku, v Josefově Dole i v Albrechticích v Jizerských horách.
Jednotlivá hnízda druhu F. rula najdeme v porostech v Oldřichově v Hájích, Ferdinandově u Hejnic. Na většině svahových partií Jizerských hor a příměstských částí v nově zakládaných lesních porostech se daří především světlomilným druhům F. sanguinea, F. fratensis, F. truncorum (Harcov, Kateřinky, Bedřichov, Rudolfov). Najdeme je všude mezi kameny, v různých dutinách, na pařezech i v nejvyšších vrcholových partiích (např. kolem Smrku v Novém Městě pod Smrkem) v místech, kde dochází k postupnému zalesnění. Zde mají tyto druhy stejnou úlohu v ekosystému s menším nárokem na prostředí a potravní nabídku. Jakmile dochází k zápoji mladého porostu, postupně se mravenci těchto světlomilných druhů vytrácejí a hledají si jiná osluněná místa.